Call for Proposals

Invitation to Bid

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ: ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ນັບຖື

ເລື່ອງ: ການເຊື໊ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ ສະໜອງ ອຸປະກອນເຮັດຄອບໄກ່ໃຫ່ຍ ແລະ ອານຸບານໄກ່ນ້ອຍ.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ການສະໜອງ ອຸປະກອນ ຄອບໄກ່ໃຫ່ຍ ແລະ ອານຸບານໄກ່ນ້ອຍ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ອຸປະກອນເຮັດຄອບໄກ່ໃຫ່ຍ

ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ
ແຂວງອຸດົມໄຊ
ແຂວງຫົວພັນ

ລວມ

ເມືອງແບງ
ເມືອງ ງາ
ເມືອງວຽງໄຊ
ເມືອງຊຽງຄໍ້

ສັງກະສີ (ຍາວ 2.4 ແມັດ, ກ້ວາງ 0,7 ແມັດ)
910
2156
196
560
3822 ແຜ່ນ

ເຫຼັກຕະປູ ເບີ 10, ຂອງໄທ
33
77
7
20
137 ກິໂລ

ເຫຼັກຕະປູ ເບີ 8, ຂອງໄທ
65
154
14
40
273 ກິໂລ

ເຫຼັກຕະປູ ເບີ 6, ຂອງໄທ
65
154
14
40
273 ກິໂລ

ເຫຼັກຕະປູຕອບສັງກະສີເບີ 5 ຂອງໄທ
130
308
28
80
546 ກ່ອງ

ຮາງນໍ້າໄກ່ ຂະໜາດ 2ລິດ
65
154
14
40
273 ອັນ

ຮາງໃສ່ອາຫານໄກ່ ຂະໜາດ 1 ຫາ 1.5 ກິໂລ
65
154
14
40
273 ອັນ

ຕາໜາງເຫຼັກສໍາຫຼັບຮົ້ວ, ສູງ180 ຊັງຕຕແມັດ, ຄວາມຫ່າງລະຫວ່າງຕາ(60ມີນ), ສາຍກົວຂະໜາດ 3 ມີນ
1300
3080
280
800
5460 ແມັດ

ລວມຂົນສົ່ງເຖີງ
4 ເມືອງ ຂ້າງເທິງ

ເວລາການມອບສົ່ງ
ຫຼັງໄດ້ຮັບໃບສັ່ງຊື້ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ

  1. ອຸປະກອນອານຸບານໄກ່ນ້ອຍ

ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ
ແຂວງອຸດົມໄຊ
ແຂວງຫົວພັນ

ລວມ

ເມືອງແບງ
ເມືອງ ງາ
ເມືອງວຽງໄຊ
ເມືອງຊຽງຄໍ້

ດອກໄຟປ້ອນ (60 ວັດ+ຫົວດອກ), ຂອງໄທ
184
201
14
40
439 ດອກ

ຫົວປັກຊຽງໄຟ
184
201
14
40
439 ອັນ

ສາຍໄຟ ຂະໜາດ 2×1.5ມິນ, ຂອງໄທ
1840
2010
140
400
4390 ແມັດ

ເຫຼັກຕະປູ ເບີ 5, ຂອງໄທ
184
201
14
40
439 ກິໂລ

ເຫຼັກຕະປູ ເບີ 3, ຂອງໄທ
184
201
14
40
439 ກິໂລ

ຮາງນໍ້າໄກ່ ຂະໜາດ 2ລິດ
184
201
14
40
439 ອັນ

ຮາງໃສ່ອາຫານໄກ່ ຂະໜາດ 1 ຫາ 1.5 ກິໂລ
184
201
14
40
439 ອັນ

ບານພັບ 3 ນິ້ວ
368
402
28
80
878 ອັນ

ບາຫຼອດແທກອຸຫະພຸມ
184
201
14
40
439 ອັນ

ຕານ່າງຢ່າງດໍາ ຂະໜາດຢ່າງ 0,3 ຫາ 0,5 ຊັງຕີ, ສູງ 1ແມັດ
920
1005
70
200
2195 ແມັດ

ລວມຂົນສົ່ງເຖີງ
4 ເມືອງ ຂ້າງເທິງ

ເວລາການມອບສົ່ງ
ຫຼັງໄດ້ຮັບໃບສັ່ງຊື້ ພາຍໃນ 15 ວັນລັດຖະການ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ ຖືທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນລາວສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້າງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ກໍານົດການແຈກຍາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ່ 24 ກັນຍາ ຫາ 06 ຕຸລາ 2021 ໂມງລັດຖະການ ແລະ ຖ້າບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມສົມໃຈ ສາມາດເອົາເອກະສານ ແລະ ຍືນຊ່ອງປະມູນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ email: laprocurement@snv.org   ຫຼື

  1. ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈໍລີ ປ່າເຈ້ຍ   020 5237 1671

  1. ຫ້ອງການອຸດົມໄຊ ບ້ານ ລ້ອງກໍເດືອ ເມືອງໄຊ ທ່ານ ນາງ ອິດສະຫຼະ  020 91 272 777
  2. ຫ້ອງການຫົວພັນ ບ້ານ ມີສຸກ ເມືອງຊໍາເໜືອ. ທ່ານ ໄຊທໍ່ ຢ ງເກີ 020 5233 2779

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

 

 

 

 

 

 

 

 

SNV/Netherlands Development Organization

PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: 021 413290-1      Fax: 021 414 068

Email: snv@snvworld.org

Invitation to Bid

 

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of chicken pen and Chicken nursery materials be delivered to Oudomxay and Houaphunh province as per below detail.

  1. Chicken pen Material

Description
Oudomxay province
Houaphunh Province
Total

Beng district
Nga district
Viengxay District
Xiengkhor District

Zinc sheet (L=240cm x W=70cm)
910
2156
196
560
3822 sheets

Nail 10-inch, Thai Brand
33
77
7
20
137 kg

Nail 8-inch, Thai Brand
65
154
14
40
273 kg

Nail 6-inch, Thai Brand
65
154
14
40
273 kg

Nail 5-inch for Zinc, Thai Brand
130
308
28
80
546 boxes

Drinking trough (No: 2L)
65
154
14
40
273 each

Chicken feeder (No: 1-1.5kg)
65
154
14
40
273 each

Steel grid ( W=1.8m), net distance=60mm,

Steel size=3 mm
1300
3080
280
800
5460 meters

Including Transportation to:
4x district above

Deliver
After received PO in 15 working days

  1. Chicken nursery materials

Description
Oudomxay province
Houaphunh Province
Total

Beng district
Nga district
Viengxay District
Xiengkhor District

Lamp (bulb 60W+Lamp holder), Thai brand
184
201
14
40
439 each

Electric plug head, Thai brand
184
201
14
40
439 each

Electric cable 2×1,5mm, Thai brand
1840
2010
140
400
4390 meters

Nail 5-inch, Thai Brand
184
201
14
40
439 kg

Nail 3-inch, Thai Brand
184
201
14
40
439 kg

Drinking trough (No: 2L)
184
201
14
40
439 each

Chicken feeder (No: 1-1.5kg)
184
201
14
40
439 each

Door hinges, 3 inch
368
402
28
80
878 each

Themometre (Size: small, Brand: Stock Vector)
184
201
14
40
439 each

Black plastic grid (width: 100cm, grid: 0.5-0.8cm)
920
1005
70
200
2195 meters

Including Transportation to:
4x district above

Deliver
After received PO in 15 working days

The procurement process is open to relevant vendors who hold a relevant business license in Lao

Bidders are required to request a copy of the Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office in VTE by 17:00 on 6th October 2021.

Interested bidders should request a copy of RFQ SNV/PRN0547 Chicken pen Material And SNV/PRN0547 Chicken nursery materials from  SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Tai village, Vientiane, Lao PDR.  Tel: 021 413290-1, email: laprocurement@snv.org or contract

  1. Office in VTE capital , Saphanthong Tai Village, Mr. Chorly

Tel : 020 5237 1671

  1. Office in Oudomxay province, Longkordoun Village, Xay district, Mss. Idsala

Tel : 020 91 272 777

  1. Office in Houaphanh province, Misouk Village, Samnue district, Mr. Saithor

Tel : 020 5233 2779

Note there is no cost or payment required to receive the RFQ and SNV operates a zero-tolerance approach to fraud and corruption.

Signature of Authorized person

Attachments

Save & Share