Call for Proposals

Invitation to Bid

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ: ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ນັບຖື

ເລື່ອງ: ການເຊື໊ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ ຕາໜ່າງຢາງຂຽວ ແລະ ສັງກະສີແຜ່ນລຽບ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ການສະໜອງ ຕາໜ່າງຢາງຂຽວ ແລະ ສັງກະສີແຜ່ນລຽບ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ແຂວງອຸດົມໄຊ
  • ຕາໜ່າງຢາງຂຽວ ກ້ວາງ 90 ຊັງຕີ ຈໍານວນ 14 490 ແມັດ
  • ສັງກະສີແຜ່ນລຽບ ກ້ວາງ 70 ຊັງຕີ, ຍາວ 240 ຊັງຕີ ຈໍານວນ 1932 ແຜ່ນ

ລວມຄ່າຂົນສົ່ງເຖີງ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ

ສົ່ງກ່ອນ ວັນທີ່ 17 ກັນຍາ 2021

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າໃດ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້າງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກໍານົດການແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ່ 20 ຫາ 27 ສິງຫາ 2021 ໂມງລັດຖະການ ແລະ ຖ້າບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມສົມໃຈ ສາມາດເອົາເອກະສານ ແລະ ຍືນຊ່ອງປະມູນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ email: laprocurement@snv.org   ຫຼື cpachia@snv.org ແລະ

 1. ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈໍລີ ປ່າເຈ້ຍ   020 5237 1671

 1. ຫ້ອງການອຸດົມໄຊ ທ່ານ ນາງ ອິດສະຫຼະ  0 20 91 272 777

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາ

ອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

                                                                       ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

                                                                ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ

                                                                      ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

SNV/Netherlands Development Organization

PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: 021 413290-1      Fax: 021 414 068

Email: snv@snvworld.org

Invitation to Bid

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of plastic green net and Zinc sheet for Oudomxay provinces as per below detail:

 1. Oudomxay province
 2. Plastic green net = 14 490 meter with Wide= 90cm
 3. Zinc sheet = 1 932 sheet with Wide= 70cm, Length= 240cm

Including transportation to Xay district, Oudomxay province.

(No later than 17/09/2021)

The procurement process is open to relevant vendors who hold a relevant business license in Lao PDR. Interested bidders should contact The Front Desk Officer at; SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.  Tel: 021 413290-1 or email mail: laprocurement@snv.org   or cpachia@snv.org and contact

 1. Vientiane office: Chorly, 020 5237 1671
 2. Oudomxay office. Ms. Idsala, 020 9127 2777

Bidders are required to request a copy of the Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office by 17:00, Monday to Friday on 27th August 2021.

Note there is no cost or payment required to receive the RFQ and SNV operates a zero-tolerance approach to fraud and corruption.

Signature of Authorized person

Attachments

Save & Share