Call for Proposals

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແນວພັນຫຍ້າ ແລະ ໜາມຈັບ

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ: ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ນັບຖື

ເລື່ອງ: ການເຊື໊ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ ສະໜອງແນວພັນຫຍ້າ, ໜາມຈັບ ແລະ ເຫຼັກຕະປູ.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ການສະໜອງ ແນວພັນຫຍ້າ, ໜາມຈັບ ແລະ ເຫຼັກຕະປູ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ແກ່ນຫຍ້າ ລູຊີ 3321 ກິໂລ
 2. ແກ່ນຫຍ້າ ມູລາໂຕ 554 ກິໂລ
 3. ຫຍ້າຫວານ ອິດສະລາແອວ 35500 ທ່ອນ
 4. ໜາມຈັບ, ຍາວ 100ແມັດ/ໂຄງ, ໜັກ 9 ກິໂລ/ໂຄ້ງ 2548 ໂຄ້ງ
 5. ເຫຼັກຕະປູເບີ 6 ຂອງໄທ 728 ກິໂລ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ ຖືທະບຽນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນລາວສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້າງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້.

ກໍານົດການແຈກຍາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ່ 15 ຫາ 22 ມີນາ 2022 ໂມງລັດຖະການ ແລະ ຖ້າບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມສົມໃຈ ສາມາດເອົາເອກະສານ ແລະ ຍືນຊ່ອງປະມູນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ email: cpachia@snv.org   ຫຼື

 1. ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈໍລີ ປ່າເຈ້ຍ   020 5237 1671

 1. ຫ້ອງການອຸດົມໄຊ ບ້ານ ລ້ອງກໍເດືອ ເມືອງໄຊ ທ່ານ ນາງ ອິດສະຫຼະ  020 91 272 777
 2. ຫ້ອງການຫົວພັນ ບ້ານ ມີສຸກ ເມືອງຊໍາເໜືອ. ທ່ານ ໄຊທໍ່ ຢ ງເກີ 020 5233 2779

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

Invitation to Bid

 

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of folder seed, Barbwire and Nail materials be delivered to Oudomxay and Houaphunh province as per below detail.

 1. Ruzi seed 3321 kg
 2. Mulato seed 554 kg
 3. Israel sweet grass (Cutting) 35500 Steam
 4. Barbwire, L=100m/roll, Weight 9Kg/roll 2548 roll
 5. Nail No 6, Thai brand  728 kg

The procurement process is open to relevant vendors who hold a relevant business license in Lao

Bidders are required to request a copy of the Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office in VTE by 17:00 on 22th March 2022.

Interested bidders should request a copy of RFQ SNV/PRN0725 and PRN0726 from SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Tai village, Vientiane, Lao PDR. email: cpachia@snv.org or contract

 1. Office in VTE capital, Saphanthong Tai Village, Mr. Chorly

Tel : 020 5237 1671

 1. Office in Oudomxay province, Longkordoun Village, Xay district, Mss. Idsala

Tel : 020 91 272 777

 1. Office in Houaphanh province, Misouk Village, Samnue district, Mr. Saithor

Tel : 020 5233 2779

Note there is no cost or payment required to receive the RFQ and SNV operates a zero-tolerance approach to fraud and corruption.

Signature of Authorized person

Attachments

Save & Share