ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ຊຸດເຄື່ອງໂທລະໂຄ່ງ

ູເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ:     ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ ນັບຖື

ເລື່ອງ:    ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອ ສະໜອງ ອຸປະກອນ ໂທລະໂຄ່ງ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງ ອຸປະກອນ ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ແອັມ 350ວັດ, ຍິ້ຫໍ໊ ເອັນພີອີ/Amplifier 350 W (each)_NPE                         ຈໍານວນ  21 ເຄື່ອງ
  2. ປາກເລີກ 150ວັດ, ຍິ໊ຫໍ້ ນາໂນວາ/Horn speaker 150 W  (each) _Nanova   ຈໍານວນ  66 ເຄື່ອງ
  3. ໄມ ສາຍ (ຍາວ 5 ແມັດ)_ຂອງໄທ/Microphone 5 m_Thai brand                   ຈໍານວນ  52 ອັນ
  4. ສາຍ ສໍາຫຼັບຊຸດໂທລະໂຄ່ງ, ຂະໜາດ 2×1ມິນ (ຍາວ=100ແມັດ/ໂຄ່ງ) _ຂອງໄທ       ຈໍານວນ  48 ໂຄ້ງ
  5. ຢູເອັດຊບີ 16ກີບ_ຂອງໄທ /USB _Thai brand                                                ຈໍານວນ  2 ອັນ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ຖືທະບຽນວີສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກໍານົດການແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ່ 02 ຫາ 10 ພຶດສະພາ 2023 ໂມງລັດຖະການ ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຕາມ email: laprocurement@snv.org   , 021 413 290-1, 020 5237 1671 ຂໍ້ມູນເພີມຕືມ. ຂັ້ນຕອນໃນການປະມູນຈະຢູ່ໃນໃບປະມູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໃດ

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

                                                            Invitation to Bid

 

SNV is a not-for-profit international development organization that applies practical knowledge to make a lasting difference in the lives of people living in poverty. We use our extensive and long-term in-country presence to apply and adapt our expertise in agri-food, energy, and water systems to local contexts.

SNV is implementing Enhancing Nutrition of Upland Farming Families (ENUFF) Project funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The project aims to improve family and child nutrition in remote and ethnically diverse upland farming communities. The project uses village Loudspeakers to disseminate nutrition messages in the target villages.

In this context, SNV invites eligible suppliers to submit bids for the supply of loudspeakers set, including transportation to Oudomxay and Houaphanh provinces:

  1. Amplifier 350W (each)_NPE brand                                                                 QTY:  21 each
  2. Horn speaker 150 W  (each) _Nanova brand                                                QTY:  66 each
  3. Microphone with lenth of Cable 5 m_Thai brand                                        QTY:  52 each
  4. Horn speaker cable, size 2x1mm ( Lenth=100m/roll) _Thai brand           QTY:  48 roll
  5. USB key 16GB_Thai brand                                                                                QTY:  2 each

Eligible bidders with a valid business license in Lao PDR are requested to contact the Front Desk Officer at the SNV Office in Saphanthong Tai Village, Lao PDR. Tel: 021 413290-1, 020 5237 1671 or email: laprocurement@snv.org for the bidding documents. The bidding document includes a Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders. The bidders should submit a fully completed RFQ in hard copy to the SNV office by 17:00 hrs Lao Time,  Wednesday, 10 May 2023.

Please note that no cost or payment is required to receive the RFQ. SNV has a zero-tolerance policy on fraud and corruption.

Attachments

Save & Share