ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນເຈາະນໍ້າບານດານ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບໂຊລາເຊວ

ເຖິ່ງ:     ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ ນັບຖື

ເລື່ອງ:    ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອ ເຈາະນໍ້າບານດານ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບໂຊລາເຊວ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ເພື່ອເຈາະນໍ້າບານດານ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບໂຊລາເຊວ ໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງອຸດົມໄຊເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

 1. ອອກແບບ, ສະໜອງອະປະກອນ ລວມຕິດຕັ້ງ ແລະທົດລອງ ເຈາະນໍ້າບັນດານ ລວມມີ 2 ຮູ ທີ່ບ້ານ ໂມດວຽງ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົນໄຊ (PRN01065)
 2. ອອກແບບ, ສະໜອງອຸປະກອນ ລວມຕິດຕັ້ງ ແລະ ທົດລອງລະບົບ ໂຊລາເຊວ ຈໍານວນ 2 ຊຸດ ທີ່ບ້ານ ໂມດວຽງ ເມືອງແບງ ແຂວງອຸດົນໄຊ (PRN01066)
 3. ອອກແບບ, ສະໜອງອຸປະກອນ ລວມຕິດຕັ້ງ ແລະ ທົດລອງລະບົບ ໂຊລາເຊວ ຈໍານວນ 1 ຊຸດ ທີ່ບ້ານ ພູກໍ່ ເມືອງ ງາ ແຂວງອຸດົນໄຊ (PRN01212)

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ຖືທະບຽນວີສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກໍານົດການແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ່ 18 ຫາ 25 ພຶດສະພາ 2023 ໂມງລັດຖະການ ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຕາມ email: laprocurement@snv.org   , 021 413 290-1, 020 5237 1671 ຂໍ້ມູນເພີມຕືມ. ຂັ້ນຕອນໃນການປະມູນຈະຢູ່ໃນໃບປະມູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໃດ

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

Extended – INVITATION TO BIDs for

Drill borehole and Sola cell system for Mokvieng Village, Beng district, and Sola cell for Phoukor village Nga Oudomxay province.

SNV is a not-for-profit international development organization that makes a lasting difference in the lives of people living in poverty by helping them raise incomes and access basic services. Focusing on three sectors – Agriculture, Energy, and Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) – SNV has a long-term, local presence in over 25 countries in Asia, Africa, and Latin America. Enhancing Nutrition of Upland Farming Families (ENUFF) is an integrated nutrition sensitive agriculture and water, sanitation and hygiene (WASH) project implemented by SNV and funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).

As a part of the project in Laos, SNV hereby invites the eligible companies to compete the bidding process through pre-qualification for the Works and would like to receive from bidders a technical and a financial bid for the following works:

 1. Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning for Drill Borehole in Mokvieng 2x claster, Beng, Oudomxay (PRN01065)
 2. Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Solar water pumping system for  Solar water pumping in Mokvieng, 2x claster, Beng, Oudomxay  (PRN01066)
 3. Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Solar water pumping system for Phoukor Solar water pumping in Phoukor, 1x claster, Nga, Oudomxay (PRN01212)

Bidding Forms:

 • Technical and
 • Financial

Sealed bids should be prepared separately for the technical and financial proposal (One Original and One Copy) and submitted in one sealed envelope for each PRN and duly signed by the authorized personnel of the bidder and clearly marked “Confidential” ORIGINAL AND COPY and “Bid for

 1. PRN01065Drill Borehole in Mokvieng, Beng , or
 2. Bid for PRN01066Solar water pumping system for Solar water pumping in Mokvieng, Beng and or
 3. Bid for PRN01212Solar water pumping system for Solar water pumping in Phoukor, Nga Oudomxay province.

Bid must be delivered in the hard copies to the address below by or before 25 May 2023 at 17:00 Lao Time. Late bids will be rejected and returned unopened to the bidders.

Interested eligible bidders may obtain further information; full set of bidding document by submission of writing application (email or hard copy) to the address below.

The address referred to above is:

Contact Detail:

SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Tai village, Vientiane, Lao PDR.  Tel: 020 5237 1671, email: laprocurement@snv.org

Attachments

Save & Share