ເຊີນຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຄາ ລົດເຊົ່າ/Invitation to Bid for Car rental service

ເຊີນຮ່ວມແຂ່ງຂັນລາຄາ ລົດເຊົ່າ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີຂໍຮຽນເຊີນບັນດາບໍລີສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່​າງໆ ແລະບຸກຄົນທີ່ມີລົດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ໃນ​ການສະໜອງລົດເຊົ່າ ໃຫ້ກັບອົງການເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການສໍາຫຼັບໜຶ່ງແຂວງຫຼືທັງໝົດຕາມ ທີ່ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຕ່າງໆດັ່ງລູ່ມນີ້້້.

ເງື່ອນໄຂໃນການຄັດເລືອກ:

ປະເພດລົດ
·       ກະບະ 4 ປະຕູ/ລົດຈິດ/ລົດຕູ້ 12 ບ່ອນນັ່ງຂື່ນໄປ

ເອກະສານປະກອບ
·       ເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ວິສາຫາກິດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ມີລົດ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບ ທີ່ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

·       ມີທະບຽນທຸລະກິດຫຼື ລະບຽນລົດ ທີ່ຖືກຕ້ອງ

·       ມີໃບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຖືກຕ້ອງຕາມປະເພດທຸລະກິດ ຫຼື ທະບຽນລົດຖືກກັບເຈົ້າຂອງລົດ

·       ໃບຢັ້ງຢືນການເສຍອາກອນ ປະຈຸບັນ (ຖ້າມີ) ຫຼື ປີຜ່ານມາ

·       ບັດ​ປະ​ຈຳ​ຕົວ, ສໍາມະໂນຄົວ ຫຼື ໜັງ​ສື​ຜ່ານ​ແດນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ທຸ​ລະ​ກິດ

·       ບັນຊີທະນາຄານທີ່ອອກຊື່ບໍລິສັດ ຫຼື ຊື່ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ

ຄຸນນະພາບ

 

ຄວາມອາດສາມາດ
·       ປະສົບການໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແກ່ອົງການ ແລະບໍລິສັດຕ່າງໆ

·       ອາຍຸຂອງລົດແຕ່ລະຄັນ ຕ້ອງປີ 2015 ຂື້ນໄປ

·       ໂຊເຟີແຕ່ລະຄັນຕ້ອງມີປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີຂື້ນໄປ

·       ໄລຍະເວລາໃນການຕອບສະໜອງລົດ ຫລື ຈັດລົດ ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາ ແລະ ຈໍານວນລົດທີ່ມີ

·       ອຸປະກອນເສີມໃນການສ້ອມແປງລົດ ຖ້າມີ

·       ອາໄຫລ່ສຳຮອງ ເມື່ອ ມີການສ້ອມແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນ

ດ້ານການເງິນ
·       ສະ​ໜອງ​ລາ​ຄາ​ສົມເຫດສົມຜົນທີສາມາດແຂ່ງຂັນໃນຕະຫລາດ

 

ດັ່ງນັ້ນ ທ່ານໃດທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ ສາມາດຂໍແບບຟອມ ແລະ ຢື່ນລາຄາກ່ອນວັນທີ 30 ສິ່ງຫາ ປີ 2023 ໂມງລັດຖະການ ໄດ້ທີ່ຫ້ອງການຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລູ່ມ:

ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

Tel: 021 413290-1, 020 5237 1671 or email: laprocurement@snv.org.

ໝາຍເຫດ:​ 1. ຖ້າສົ່ງແບບຟອມແຂ່ງຂັນລາຄາກາຍກໍານົດຕາມວັນເວລາທີ່ກ່າວຂ້າງເທິງນີ້ ຖືວ່າສະລະສີດ ຫລື ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

  1. ຂັົ້ນຕອນໃນການປະມູນຈະຢູູ່ໃນໃບປະມູນ ແລະ ຈະບໍິ່ມ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໃດ

 

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

Invitation to Bid for Car rental service.

 

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of car rental services for one or all province: VTE Capital, Savanhnakhet, Oudomxay, and Houaphanh provinces as per the below detail:

Selection criteria

Car Type
·       Pickup Double cab (4WD)/Cheep 4WD/Minivan 12 Seat up

Documentation
·       Company or individual car register in Laos

·       Business license and/or individual car register document

·       Valid business license according to the type of business or car registration with the car owner.

·       Current tax certificate (if any) or previous year

·       Identity card, family register or business owner’s passport

·       Bank account issued in the name of the company or the name of the company owner

​Quality

 

Capacity
·       Experience serving organizations and companies.

·       Age of each vehicle should be the year 2015 up.

·       3 years up of Experience for each driver

·       Providing or arranging the car on time and quantity of car

·       Car repair accessories if any

·       Spare parts for repair and replacement

Financial
·       Price

The procurement process is open to relevant vendors who hold a valid relevant business license in Lao PDR. Interested bidders should contact The Front Desk Officer at; SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.  Tel: 021 413290-1, 020 5237 1671 or email: laprocurement@snv.org.

Bidders are required to request a copy of the Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office by 17:00, Monday to Friday before 30 August 2023.

Note there is no cost or payment required to receive the RFQ and SNV operates a zero-tolerance approach to fraud and corruption.

Signature of Authorized person

Attachments

Save & Share