Call for Proposals

ເຊີນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ: ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 100% ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ຕໍ່ເຕີມອາຄານແມ່ ແລະ ເດັກ ໂຮງໝໍນ້ອຍ ກົກບົກ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ

                                                  ໜັງສືເຊີນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

 

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຂໍຖືໂອກາດແຈ້ງເຊີນມາຍັງ ບັນດາບໍລິສັດຫ້າງຮ້ານທີ່ມີປະສົບການ ເພື່ອເຂົ້າ ຮ່ວມການປະມູນ, ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ບໍລິສັດຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ 100% ໃນໂຄງການກໍ່ສ້າງ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ຕໍ່ເຕີມອາຄານແມ່ ແລະ ເດັກ

ໂຮງໝໍນ້ອຍ ກົກບົກ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ແຂວງສາລະວັນ.

(ກະລຸນາດາວໂຫຼດຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມ ສໍາລັບລາຍການລະອຽດຂອງວັດສະດຸ ແລະ ແບບ)

 

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອກະສານ​ທີ່​ຄັດ​ຕິດ:

ບໍລິສັດ/ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ສົນໃຈ ຕ້ອງສົ່ງເອກະສານລຸ່ມນີ້

  1. ໃບສະເໜີລາຄາ                                                                                                     1 ຊຸດ
  1. ລວມໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ                                                                                     1 ຊຸດ
  2. ສໍາ​ເນົາ ໃບອະນຸຍາດ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ ທີ່ຍັງໃຊ້ໄດ້​ ປີ 2021                                            1 ຊຸດ
  3. ສໍາ​ເນົາໃບຢັ້ງຢືນການ​​ເສຍ​ພາສີ​ອາກອນປະຈໍາປີ 2020 (ຈ່າຍປີ 2021)                          1 ຊຸດ
  4. ເອກະສານ ອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ (ຕາມເງື່ອນໄຂ ຢູ່ໃນຊອງເອກະສານປະມູນ)

ບໍລິສັດທີມີຄວາມສົນໃຈກະລຸນາດາວໂລດເອົາເງື່ອນໄຂ, ແບບຟອມຕາມລິ້ງ https://bit.ly/3bjx3dD ຫຼື ຕິດຕໍ່ຫາອີແມວ Keota.Khounphon@plan-international.org ແລະ Ana.Xiong@plan-international.org

ວັນ ແລະ ເວລາກຳນົດສົ່ງ: ມື້ສຸດທ້າຍໃນການຢື່ນເອກະສານການປະມູນແມ່ນ: ວັນທີ 18/11/2021, ເວລາ 17:00 ໂມງແລງ ແລະ ສົ່ງເອກະສານການປະມູນທີ່ຫ້ອງການ ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ຢູ່ ແລະ ອີແມວຂ້າງລຸ່ມນີ້ ນັບແຕ່ມື້ປະກາດເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫ້ອງການອົງການແພລນປະຈໍາວຽງຈັນ
ຫ້ອງການອົງການແພລນ ປະຈໍາແຂວງສາລະວັນ

ເຮືອນເລກທີ 203, ໜ່ວຍ 10, ບ. ໂພນສີນວນ, ມ. ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ໂທຣ:   +856 (0) 21 353 409 -11,

ແຟັກ: +856 (0) 21 313 512

ອີແມວ

Laos.procurement@plan-international.org

Keota.Khounphon@plan-international.org
ບ້ານ ນາກົກໂພ

ເມືອງສາລະວັນ, ແຂວງສາລະວັນ ສ ປປ ລາວ

ໂທ: (034) 212 243

ໝາຍເຫດ:

1, ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ຕ້ອງປົກປິດເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບັນຈຸໃນຊອງທີ່ປິດຢ່າງສະນິດແໜ້ນ

2, ການຕື່ມລາຄາຄວນຄິດໄລ່ໃນຄອມພີວເຕີ ຫຼື ຂຽນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຫຼີ້ກເວັ້ນການເປື້ອນ ຫຼື ຕື່ມຜິດ (ຖ້າຮ້ານໃດມີການຄິດໄລ່ຜິດພາດ ຈະບໍ່ໄດ້ພິລະນາຕາມເງື່ອນໄຂ)

3, ຖ້າບໍລິສັດໃດບໍ່ສາມາດປະກອບເອກະສານຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທາງອົງການກໍານົດໄວ້ ແມ່ນຖືວ່າສະຫຼະສິດ

Attachments

Save & Share