Call for Grant Applications

Invitation to Bid

SNV/Netherlands Development Organization

PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: 021 413290-1      Fax: 021 414 068

Email: snv@snvworld.org

 

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ: ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ນັບຖື

ເລື່ອງ: ການເຊື໊ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ການສະໜອງ ລົດຈັກ 4 ຄັນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ລົດຈັກ 4 ຄັນ:
  • ລຸ້ນ: ເວັບ 100 ຊີຊີ
  • ເຄື່ອງຈັກ: 4 ຈັງຫວະ
  • ລະບົບການຕິດຈັກ: ໃຊ້ຂາສະຕາກ ແລະ ມໍເຕີສະຕາກ (ສະຕາກມື)
  • ລະບົບເກຍ: ລະບົບເກຍວຽນ 4 ລະດັບ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າໃດ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້າງນີ້້້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າຊື້້ຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກໍານົດການແຈກຍາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ່ 03 ມີນາ ຫາ 11 ມີນາ 2021, ແລະ ບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມສົມໃຈ ສາມາດເອົາເອກະສານ ແລະ ຍືນຊ່ອງປະມູນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ:

ຫ້ອງການວຽງຈັນ       ທ່ານ ຈໍລີ ປ່າເຈ້ຍ   020 5237 1671

SNV/Netherlands Development Organization

PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: 021 413290-1      Fax: 021 414 068

Email: snv@snvworld.org

 

Invitation to Bid

 

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of four 100 cc motorbikes. The full specification is as follows:

  1. 100cc, four stroke engine, with at least four gears, automatic (rotary) and both electric and kick start function. To be supplied with number plates and delivered to the organizations office in Vientiane.

The procurement process is open to relevant vendors who hold a relevant business license in Lao PDR. Interested bidders should contact The Front Desk Officer at; SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.  Tel: 021 413290-1 or email mail: laprocurement@snv.org

Bidders are required to request a copy of the Request For Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office by 17:00 on 11th March 2021.

Note there is no cost or payment required to received the RFQ and SNV operates a zero tolerance approach to fraud and corruption.

Contact person:

VTE office       Mr. Chorly Pachia   020 5237 1671

Attachments

Save & Share
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email