ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ/Invitation to Bid for Fodder seed.

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ
ເຖິ່ງ: ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ ນັບຖື
ເລື່ອງ: ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອ ສະໜອງ ແນວພັນຫຍ້າ
ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງ ອຸປະກອນ ໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
No. DESCRIPTION/ລາຍລະອຽດເຄື່ອ
1 ຫຍ້າ ລູຊີ Ruzi seed
ອຸດົມໄຊ (ເມືອງງາ= 882ກີໂລ, ເມືອງແບງ=1998ກີໂລ)
ຫົວພັນ (ເມືອງວຽງໄຊ=1062ກິໂລ, ເມືອງຊຽງຄໍ້=1638 ກິໂລ)
2 ຫຍ້າມູລາໂຕ 2 Mulato2 seed
ອຸດົນໄຊ (ເມືອງງາ= 147kg, ເມືອງແບງ = 333kg )
ຫົວພັນ (ເມືອງວຽງໄຊ= 177kg, ເມືອງຊຽງຄໍ້= 273kg )
3 ຫຍ້າຫວານອິດສລາເອວ Israel sweet grass (cuttings)
ອຸດົນໄຊ (ເມືອງງາ=4900 ທ່ອນ, ເມືອງແບງ=11100 ທອ່ນ)
ຫົວພັນ (ເມືອງວຽງໄຊ= 5900 ທ່ອນ, ຊຽງຄໍ້= 9100 ທ່ອນ )

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ຖືທະບຽນວີສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ກໍານົດການແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ່ 07 ຫາ 21 ມີນາ 2023 ໂມງລັດຖະການ ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຕາມ email: laprocurement@snv.org , 021 413 290-1, 020 5237 1671 ຂໍ້ມູນເພີມຕືມ. ຂັ້ນຕອນໃນການປະມູນຈະຢູ່ໃນໃບປະມູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໃດ
ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.
ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.
ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ
ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

Invitation to Bid

SNV is a not-for-profit international development organisation that applies practical knowledge to make a lasting difference in the lives of people living in poverty. We use our extensive and long-term in-country presence to apply and adapt our expertise in agri-food, energy, and water systems to local contexts.

SNV is implementing Enhancing Nutrition of Upland Farming Families (ENUFF) Project funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The project aims to improve family and child nutrition in remote and ethnically diverse upland farming communities. The project uses village Fodder seeds to disseminate nutrition messages in the target villages.

In this context, SNV invites eligible suppliers to submit bids for the supply of fodder seeds, including transportation to Oudomxay and Houaphanh provinces:
No. DESCRIPTIOn
1 Ruzi seed
ODX (Nga= 882kg, Beng=1998kg)
HP (VX=1062kg, XK=1638kg )
2 Mulato2 seed
ODX (Nga= 147kg, Beng=333kg )
HP (VX= 177kg, XK=273kg )
3 Israel sweet grass (cuttings)
ODX (Nga=4900 stems, Beng=11100 stems)
HP (VX=5900 stems, XK=9100 stems )

Eligible bidders with a valid business license in Lao PDR are requested to contact the Front Desk Officer at the SNV Office in Saphanthong Tai Village, Lao PDR. Tel: 021 413290-1, 020 5237 1671 or email: laprocurement@snv.org for the bidding documents. The bidding document includes a Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders. The bidders should submit a fully completed RFQ in hard copy to the SNV office by 17:00 hrs Lao Time, Wednesday, 21 March 2023.
Please note that no cost or payment is required to receive the RFQ. SNV has a zero-tolerance policy on fraud and corruption.

Attachments

Save & Share