ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ແນວພັວຖົ່ວ

                                                                                                      ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ:     ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ ນັບຖື

ເລື່ອງ:    ການເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນ ເພື່ອ ສະໜອງ ແນວພັນຖົ່ວ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ເພື່ອສະໜອງ ແນວພັນຖົ່ວ ໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ປະມູນ ໜຶ່ງຫຼືສອງແຂວງ ທີ່ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ຖົ່ວດິນ Peanut                               ຫົວພັນ  3 188 ກິໂລ,     ອຸດົນໄຊ        3 964        ກິໂລ
  2. ຖົ່ວດຳ Black bean                         ຫົວພັນ  797 ກິໂລ,         ອຸດົນໄຊ        991      ກິໂລ
  3. ຖົ່ວເຫຼືອງ Soy bean                        ຫົວພັນ  797 ກິໂລ,         ອຸດົນໄຊ        991        ກິໂລ
  4. ຖົ່ວຂຽວ Mung bean                      ຫົວພັນ  797 ກິໂລ,        ອຸດົນໄຊ        991       ກິໂລ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ທີ່ຖືທະບຽນວີສາຫະກິດຖືກຕ້ອງ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້ງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກໍານົດການແຈກຢາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີ້ມແຕ່ວັນທີ່ 03 ຫາ 16 ພຶດສະພາ 2023 ໂມງລັດຖະການ ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫຼື ຕິດຕໍ່ຕາມ email: laprocurement@snv.org   , 021 413 290-1, 020 5237 1671 ຂໍ້ມູນເພີມຕືມ. ຂັ້ນຕອນໃນການປະມູນຈະຢູ່ໃນໃບປະມູນ ແລະ ຈະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໃດ

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ SNV ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

                                                                 Invitation to Bid

 

SNV is a not-for-profit international development organization that applies practical knowledge to make a lasting difference in the lives of people living in poverty. We use our extensive and long-term in-country presence to apply and adapt our expertise in agri-food, energy, and water systems to local contexts.

SNV is implementing Enhancing Nutrition of Upland Farming Families (ENUFF) Project funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The project aims to improve family and child nutrition in remote and ethnically diverse upland farming communities.

In this context, SNV invites eligible suppliers to submit bids for the supply of Bean seeds for one or both provinces, including transportation to Oudomxay and Houaphanh provinces:

  1. ຖົ່ວດິນ Peanut                               HP  3 188 kg,      ODX       3 964       kg
  2. ຖົ່ວດຳ Black bean                         HP  797 kg,         ODX        991         kg
  3. ຖົ່ວເຫຼືອງ Soy bean                        HP  797 kg,         ODX        991        kg
  4. ຖົ່ວຂຽວ Mung bean                      HP 797 kg,          ODX       991         kg

Eligible bidders with a valid business license in Lao PDR are requested to contact the Front Desk Officer at the SNV Office in Saphanthong Tai Village, Lao PDR. Tel: 021 413290-1, 020 5237 1671 or email: laprocurement@snv.org for the bidding documents. The bidding document includes a Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders. The bidders should submit a fully completed RFQ in hard copy to the SNV office by 17:00 hrs Lao Time,  Tuesday, 16 May 2023.

Please note that no cost or payment is required to receive the RFQ. SNV has a zero-tolerance policy on fraud and corruption

Attachments

Save & Share