ພະນັກງານວິຊາການ/ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ

ອົງການບ້ານຈຸດສຸມສາກົນເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນປະຈໍາ ສ ປປ ລາວ. ປະຈຸບັນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ​ເສີມສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ໃຫ້ແກ່ພາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ໃນຂັ້ນທອງຖິ່ນ ໃນການເຮັດວຽກຊ່ວຍເຫຼືອ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ຈະຖືກເຄາະຮ້າຍຂອງ ການຄ້າມະນຸດ. ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈໍານວນ 1 ຕໍາແຫນ່ງ. ຕໍາແຫນ່ງດັ່ງກ່າວແມ່ນຈະປະຈໍາຢູ່ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ

Attachments

Save & Share