Capacity Development Opportunity

Back Print

ຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້: ການເປັນຄູຝຶກນໍາໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບໄວໜຸ່ມຍິງອອກໂຮງຮຽນກ່ອນໄວ

ສະບາຍດີ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ,

 

ອີງຕາມແຜນການຮ່ວມມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໄວໜຸ່ມຍິງ ລະຫວ່າງ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບວ່າ ປະຈຸບັນພວກເຮົາເປີດຮັບ: ຮັບສະໝັກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ

ຫົວຂໍ້:   ການເປັນຄູຝຶກນໍາໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບໄວໜຸ່ມຍິງອອກໂຮງຮຽນກ່ອນໄວ (ຫຼັກສູດການເສີມສ້າງທັກສະການດໍາລົງຊີວິດສໍາລັບໄວໜຸ່ມຍິງອອກໂຮງຮຽນກ່ອນໄວ) ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນ

ວັນທີ:   25 ຫາ 28 ກັນຍາ 2018 (4 ວັນ)

ຈັດໂດຍ: ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ

ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ:

-      ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ) ທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ:  ຄ່າເດີນທາງ, ຄ່າທີ່ພັກ ແລະ ເບັ້ຍລ້ຽງ;

-      ສ່ວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ (ທີ່ຖືກຄັດເລືອກ) ພາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການ ສະໜັບສະໜຸນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບຄ່າເດີນທາງ ແລະ ອາຫານທ່ຽງ.

-  ການສະໜັບສະໜູນໃນກໍລະນີຕ່າງໆນັ້ນ ແມ່ນອີງໃສ່ນະໂຍບາຍຂອງອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນ

 

ວັນປິດຮັບສະໝັກ:         19 ກັນຍາ 2018

ວັນຕອບກັບ:  20 ກັນຍາ 2018 (ການແຈ້ງຕອບກັບແມ່ນຈະສົ່ງໃຫ້ສະເພາະອົງການ ຫຼື ທ່ານທີ່ຖືກຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນ)

 

ສໍາລັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກແມ່ນສາມາດສຶກສາຕື່ມໄດ້ຕາມເອກະສານ ທີ່ແນບມານໍາ

ເອກະສານຄັດຕິດປະກອບມີ:

1)   ໜັງສືເຊີນ

2)   ໃບສະໝັກ

 

ທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ ສາມາດປະກອບແບບຟອມສະໝັກ ທີ່ິແນບມາພ້ອມນີ້ ແລະ ສົ່ງເຖິງ:

ທ່ານ ນາງ ເຢີມົວ ຢົງຈື້, ທີ່ອີເມລ yermoua.yongchue@savethechildren.org

, ເບີໂທລະສັບ: 021285243, 021454201, ext 127, ມືຖື: 030 5500956, 020 99850075

 ແລະ

ນາງ ໄຊຊະນິດ ສຸດທະວິໄລ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ: mounoy856@gmail.com, ເບີໂທ: 021 316325, ext 309, ເບີໂທລະສັບມືຖື: 020 5818 3388

ແລະ ສົ່ງ CC ຫາ ທ. ເກັງລິດ ລີ, ອີເມວ: kenglid.lee@savethechildren.org, Mobile: 020 91163341

 

ໝາຍເຫດ: ສໍາລັບວາລະການຝຶກອົບຮົມແມ່ນຈະສົ່ງໃຫ້ພາຍຫຼັງ.

ຫວັງວ່າ ບັນດາທ່ານຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສົ່ງໃບສະໝັກ ເຂົ້າຮ່ວມການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ກໍານົດໄວ້.

 

ດ້ວຍຄວາມຮັກແພງ ແລະ ນັບຖື,

 

About The Organization

Save the Children
INGO
yermoua.yongchue@savethechildren.org

CDO Details

Coaching
Sep 19th 2018
Sep 19th 2018
Vientiane Municipality
Lao
Consecutive
None

Topic(s) of CDO: Organizational Development

Topic(s) of CDO: Programmatic Content

Additional Information


Back Print