Event

Back Print

SUN CSA Evaluation Consultation Workshop

Dear all,

                                                          

I am pleased to inform you that Plan Laos is conducting an external evaluation of the work of the SUN CSA which is hosting by Plan International with a grant supported by the SUN Multi Partner Trust Fund. During this evaluation period, the evaluation team Mr. Stuart Ling and Ms Phonexay Manivongxay is organizing a consultation workshop on Monday 10th October 2016 at Plan Laos office at Saphanthongtai and would like to invite you or one representative from your organization to attend the mentioned workshop,

 

The participants from provincial level are welcomed, we will cover your travel and accommodation cost.

 

Please conform your attendance direct to Mr. Stuart Ling, (in copied), his contact detail below:

 

020 55336934

stuart.ling@y7mail.com

 

Thank you,

 

Vanxayສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ,

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະມາຄົມ ທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA Laos) ຊາບວ່າ ອົງການແປລນລາວ ກຳ່ລັງຈັດການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງເຄືອຂ່າຍໃນໄລຍະຜ່ານມາຊຶ່ງຢູ່ພາຍໃ້ຕ້ການຊີ້ນຳຂອງອງົການແປລນລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ SUN Multi Partner Trust Fund. ລະຫວ່າງໄລຍະການປະເມີນຜົນນີ້, ທິມງານປະເມີນຜົນ ທ່ານ ສຈັວກ ແລະ ທ່ານ ນາງພອນໄຊ ຈະໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບັນດາສະມາຄົມທີ່ເປັນສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍວຽກງານໂພຊະນາການ ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນວັນຈັນ ວັນທີ່ 10 ຕຸລາ 2016 ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການແປລນລາວ ທີ່ບ້ານສະພານທອງໃຕ້. ສະນັ້ນ, ທາງທິມງານປະເມີນຜົນຈຶ່ງຂໍເຊີນບັນດາທ່ານເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດັ່ງກ່າວ ແລະ ຫວັງວ່າ ທ່ານຈະສະຫລະເວລາມາເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມນີ້ດ້ວຍ.

ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບ ສະມາຄົມທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ, ທາງໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າເດີນທາງ, ທີ່ພັກ ແລະ ອັດຕາກິນ.

ກະລຸນາແຈ້ງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ໂດຍກົງກັບ ່ທານ ສຈັວກ ຕາມເບີ້ໂທ ແລະ ຳທັຮສຂ້າງລຸ່ມນີ້:

020 55336934

stuart.ling@y7mail.com

 

ຂໍຂອບໃຈ,

ວັນໄຊ

Plan Laos
Oct 10th 2016
Vientiane Municipality
Plan Laos Office, Saphanthongtai Village
Public
Health and Nutrition
Mr. Stuart Ling
020 55336934
stuart.ling@y7mail.com

Back Print