Call for Proposals

Invitation to Bid

ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ

ເຖິ່ງ: ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ນັບຖື

ເລື່ອງ: ການເຊື໊ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນ ສະໜອງ ອຸປະກອນ ນໍ້າລິນ

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ມີຄວາມຍິນດີ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າ ທາງອົງການຂອງພວກເຮົາ ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະດໍາເນີນການປະມູນ ການສະໜອງ ອຸປະກອນ ນໍ້າລິນ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ທີ່ຢູ່ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 1. ແຂວງອຸດົມໄຊ
  • ຊຸດທີ່ 1 ທໍ່ນໍ້າ ແລະ ອຸປະກອນ ລວມຄ່າຂົນສົ່ງເຖີງບ້ານຂ້ອນ-ສະໂຄຍ, ເມືອງແບງ, ອຸດົມໄຊ
  • ຊຸດທີ່ 2  ທໍ່ນໍ້າ ແລະອຸປະກອນ ລວມຄ່າຂົນສົ່ງເຖີງບ້ານຂ້ອນ-ໃໝ່, ເມືອງແບງ, ອຸດົມໄຊ
 2. ແຂວງຫົວພັນ
  • ຊຸດທີ່ 1 ທໍ່ນໍ້າ ແລະອຸປະກອນ ລວມຄ່າຂົນສົ່ງເຖີງບ້ານສົບດຸງ, ເມືອງຊຽງຄໍ້, ຫົວພັນ
  • ຊຸດທີ່ 2 ທໍ່ນໍ້າ ແລະອຸປະກອນ ລວມຄ່າຂົນສົ່ງເຖີງບ້ານຫ້ວຍປິດ, ເມືອງຊຽງຄໍ້, ຫົວພັນ
  • ຊຸດທີ່ 3 ທໍ່ນໍ້າ ແລະອຸປະກອນ ລວມຄ່າຂົນສົ່ງເຖີງບ້ານມັ້ນ, ວຽງໄຊ, ຫົວພັນ

ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫາກບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າໃດ ຫາກມີຄວາມສົມໃຈ ຢາກເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະມູນຄັ້າງນີ້ ກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນເອົາຊ່ອງປະມູນ ໃນເວລາໂມງລັດຖະການ ຕາມກໍານົດເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກໍານົດການແຈກຍາຍເອກະສານ ແລະ ຍື່ນຊອງການປະມູນ ແມ່ນເລີມແຕ່ວັນທີ່ 17 ຫາ 26 ມີນາ 2021 ໂມງລັດຖະການ ແລະ ຖ້າບັນດາ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຄວາມສົມໃຈ ສາມາດເອົາເອກະສານ ແລະ ຍືນຊ່ອງປະມູນໄດ້ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ email: laprocurement@snv.org   ຫຼື

 1. ຫ້ອງການວຽງຈັນ, ບ້ານ ສະພານທອງໃຕ້, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ທ່ານ ຈໍລີ ປ່າເຈ້ຍ   020 5237 1671

 1. ຫ້ອງການຫົວພັນ ທ່ານ ໄຊທໍ່ ຢົງເກີ   020 5233 2779
 2. ຫ້ອງການອຸດົມໄຊ ທ່ານ ນາງ ອິດສະຫຼະ  0 20 91 272 777

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບໍລິສັດ ແລະ ຮ້ານຄ້າ ຂອງທ່ານຄົງສະຫຼະເວລາອັນມີຄ່າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນນໍາອົງການຂອງພວກເຮົາ.

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ນັບຖື.

ອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈໍາລາວ

ພະແນກການເງິນ ແລະ ຈັດຊື້ – ຈັດຈ້າງ

SNV/Netherlands Development Organization

PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.

Tel: 021 413290-1      Fax: 021 414 068

Email: snv@snvworld.org

Invitation to Bid

SNV is a not-for-profit international development organization represented in Laos and is looking for eligible suppliers to submit bids in relation to the supply of water system Material for Houaphanh and Oudomxay provinces as per below detail:

1. Oudomxay province

 • Water system material for Khon-Sakhoy, Beng, ODX, including transportation
 • Water system material for Khon-Mai, Beng, ODX, including transportation

2. Houaphanh Province

 • Water system material for Sobdoung, XKh, HP, including transportation
 • Water system material for Houipit, XKh, HP, including transportation
 • Water system material for Mun, VX, HP, including transportation

The procurement process is open to relevant vendors who hold a relevant business license in Lao PDR. Interested bidders should contact The Front Desk Officer at; SNV/Netherlands Development Organization, PO Box   9781, Saphanthong Road, Vientiane, Lao PDR.  Tel: 021 413290-1 or email mail: laprocurement@snv.org   or contact

 1. Vientiane office: Chorly, 020 5237 1671
 2. Houaphanh office: Mr. Saithor, 020 5233 2779
 3. Oudomxay office. Ms. Idsala, 020 9127 2777

Bidders are required to request a copy of the Request for Quotation (RFQ) that provides instructions to Bidders.  The RFQ will need to be completed and submitted in hard copy to the SNV office by 17:00, Monday to Friday on 26th March 2021.

Note there is no cost or payment required to receive the RFQ and SNV operates a zero-tolerance approach to fraud and corruption.

Signature of Authorized person

Attachments

Save & Share
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email