Announcement

Back Print

ໜັງສືເຊີນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຂາຍລົດຈັກ

ເລກທີ:  ……….

­ວັນທີ ………….

                                     

 ໜັງສືເຊີນການເຂົ້າຮ່ວມປະມູນຂາຍລົດຈັກ

 

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ຂໍຖືໂອກາດແຈ້ງເຊີນມາຍັງ ບັນດາບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ ວ່າ ອົງການ ແພລນມີຈຸດປະສົງເປີດປະມູນຂາຍລົດຈັກ. ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນທ່ານ ສາມາດປະກອບ ເອກະສານຕາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້.  

 

ເງື່ອນໄຂຂອງການປະມູນ

1.   ລົດຈັກທີ່ປະມູນຂາຍແມ່ນອີງຕາມສະພາບການຕົວຈິງການໃຊ້ງານໃນປັດຈຸບັນ

2.   ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກໆລາຍຈ່າຍທີ່ເກີດຂີ້ນພາຍຫຼັງການຊື້ຂາຍລວມທັງການປ່ຽນປ້າຍເປັນ ສ່ວນບຸກຄົນ, ພາສີ ຫຼື ອາກອນ (ຖ້າມີ)  ແລະ ອົງການຈະບໍ່ຮັບສົ່ງເງິນຄືນ

3.   ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດສົ່ງເອກະສານປະມູນຕໍ່ຄັນ (ຈໍານວນຄັນ) ຫຼື ທັງໝົດທຸກຄັນກໍ່ໄດ້ ແລະ ເອກະສານປະມູນ ຕ້ອງບັນຈຸໃນຊອງທີ່ປິດຢ່າງສະນິດແໜ້ນສົ່ງເຖິງອົງການແພລນ ສາກົນປະຈຳ ສປປ ລາວ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເວລາ 17:00 ວັນທີ່ 08 ພະຈິກ (11) ປີ 2019

4.   ອົງການແພລນມີສິດປະຕິເສດ ຖ້າຫາກວ່າລາຄາທີ່ທ່ານສະເໜີມາຕໍ່າກວ່າລາຄາຂັ້ນຕໍ່າທີ່ທາງອົງການໄດ້ກໍານົດ

5.   ຜູ້ທີ່ຊະນະການປະມູນຈະຕ້ອງໄດ້ຊຳລະເງິນໃຫ້ອົງການແພລນພາຍໃນ 5 ວັນ (ວັນລັດຖະການ) ພາຍຫຼັງໄດ້ປະ ກາດຜົນຂອງການປະມູນ 

ທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາເຂົ້າມາພົວພັນກັບພະແນກບໍລິຫານສຳລັບຂໍມູນເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ສາມາດມາກວດກາລາຍການລົດຈັກທີ່ ຈະຂາຍຢູ່ຫ້ອງການອົງການແພລນລຸ່ມນີ້.

ຫ້ອງການອົງການແພລນປະຈໍາວຽງຈັນ

ຫ້ອງການອົງການແພລນປະຈໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ຫ້ອງການອົງການແພລນ ປະຈໍາແຂວງອຸດົມໄຊ

ຫ້ອງການອົງການແພລນ ປະຈຳ ເມືອງ ຮຸນ

ເຮືອນເລກທີ 413, ບ.ສະພານທອງໃຕ້

ມ. ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທຣ: +856 (0) 21 353 409 -11, ແຟັກ: +856 (0) 21 313 512

ບ້ານ ຫ້ວຍຊາຍໃຕ້,

ມ ຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ

ໂທ: (084) 212164/212321

ແຟັກ: (084) 212119

ບ້ານ ຫນອງແມງດາ,

ມ ໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ,        ສ ປປ ລາວ

ໂທ: (081) 312535

ບ້ານ ໂພນສະຫວັນ, ມ ຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສ ປປ ລາວ

ໂທ: +856 (0) 81 213 058, 213 059

ໝາຍເຫດ:

1, ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນ​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂ ຕ້ອງປົກປິດເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບັນຈຸໃນຊອງທີ່ປິດຢ່າງສະນິດແໜ້ນ

2, ການຕື່ມລາຄາຄວນຄິດໄລ່ໃນຄອມພີວເຕີ ຫຼື ຂຽນກໍ່ໄດ້ ແຕ່ໃຫ້ລະອຽດ ແລະ ຫຼີ້ກເວັ້ນການເປື້ອນ ຫຼື ຕື່ມຜິດ (ຖ້າທ່ານໃດມີການຄິດໄລ່ ຜິດພາດຈະບໍ່ໄດ້ພິລະນາຕາມເງື່ອນໄຂ)

 

ຮຽນມາດ້ວຍຄວາມນັບຖືເປັນຢ່າງສູງ.

                                                         

 

 

 

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

 

 

ລາຍການລົດຈັກ

 

ລດ

    ລະຫັດເຄື່ອງ

ຍີ່ຫໍ້ລົດຈັກ ແລະ ປ້າຍ

ປີນໍາໃຊ້

ສະຖານທີ່ລົດຈັກປະຈໍາ      (ຫ້ອງການ)

ກີໂລແມັດປະຈຸບັນ

ໝາຍເຫດ

1

LAO-LA-00135

SUZUKI SMASH, ປ້າຍ 1674

2012

ຫ້ອງການວຽງຈັນ

     13, 512 km

 

2

LAO-LA-00248

HONDA wave 110i, ປ້າຍ 1273

2010

ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

20,968 km

 

3

LAO-LA-00053

HONDA wave 110icc, ປ້າຍ 1442

2011

ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

26,455 km

 

4

LAO-GA-00054

HONDA Wave 125 cc, ປ້າຍ 1209

2010

ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

19,947 km

 

5

LAO-LA-00055

HONDA wave 110i, ປ້າຍ 1276

2010

ເມືອງຮຸນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

14,537 km

 

6

LAO-GA-00080

HONDA Wave 120 cc, ປ້າຍ 423

2008

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

26,455 km

ຍົກເວັ້ນພາສີ

7

LAO-LA-00101

SUZUKI SMASH, ປ້າຍ 1736

2012

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

19,947 km

 

8

LAO-LA-00107

HONDA Ware 110i, ປ້າຍ 1409)

2011

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

14,537 km

 

9

LAO-LA-00098

HONDA Wave 125 cc, ປ້າຍ 1041

2008

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

23,483 km

 

10

LAO-GA-00099

HONDA wave 125  cc, ປ້າຍ1256

2010

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

9,167 km

 

11

LAO-LA-00081

HONDA Wave 125 cc, ປ້າຍ 1040

2008

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

24,105 km

 

12

LAO-LA-00004

HONDA Wave 110i, ປ້າຍ 1274

2010

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

23,291 km

 

13

LAO-LA-00005

HONDA Wave 125 cc, ປ້າຍ 1208

2010

ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

17,311 km

 

                                                       

 

 

                                                       

 

 

_______________________

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

Plan international Laos
1_Invitation for Bidding Motorbikes.doc
1_Invitation for Bidding Motorbikes.doc (91 KB)
Nov 8th 2019

Back Print