Call for Proposals

ປະກາດຮັບສະໝັກທີ່ປຶກສາ

ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊີ່ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ກຳລັງຊອກຫາທີ່ປຶກສາດ້ານວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກ ເພື່ອອອກແບບເນື້ອໃນ ແລະ ສື່ໂຄສະນາ

  1. ຄວາມເປັນມາ:

ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊີ່ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ຖະນົນ ຄິນເດີດອບ 20, 9043 ໂຕຼເກິນ, ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ. ໂທລະສັບ: 41 71 343 73 73, ແຟກສ໌: 41 71 343 73 00, ເວັບໄຊ: www.pestalozzi.ch, ອີເມວ: info@pestalozzi.ch

ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊີ່ ມີວິໄສທັດໃນການສົ່ງເສີມເດັກ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນຕໍ່ການສ້າງໂລກແຫ່ງສັນຕິສຸກ; ສົ່ງເສີມສັນຕິພາບໂລກ ຜ່ານການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໃຫ້ພວກເຂົາມີໂອກາດເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຮອບດ້ານ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດດ້ານວັດທະນະທຳການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິ. ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊີ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການໃນຂົງເຂດວຽກງານການພັດທະນາຄຸນນະພາບການສຶກສາ, ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາ ສະມາຄົມ, ວິທະຍາໄລຄູ, ໂຮງຮຽນອະນຸບານ ແລະ ປະຖົມ ໃນ ສປປ ລາວ.

ປັດຈຸບັນ ມູນນິທິເດັກເພັດສ໌ຕາລັອດຊີ່ ກຳລັງສົ່ງເສີມວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍການສົ່ງເສີມວຽກງານປົກປ້ອງເດັກຕິດພັນກັບໂຄງການປັງປຸງຄຸນະພາບການສຶກສາຊັ້ນປະົມສຶກສາ ແລະ ການສືຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ.  ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານ (ທີ່ປຶກສາ) ທີ່ມີປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກ ໂດຍສະເພາະການສົ່ງເສີ່ມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາທີ່ມີຄຸນະພາບ ເພື່ອອອກແບບທາງດ້ານເນື້ອໃນ, ຮູບແບບ ແລະ ສື່ໂຄສະນາ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການໂຄສະນາວຽກງານການປົກປ້ອງເດັກອອກສູ່ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

  1. ຈຸດປະສົງ:

ເພື່ອອອກແບບເນື້ອໃນ ແລະ ສ້າງສື່ໂຄສະນາ ທີ່ສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມກັນໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກ ແລະ ວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ ທີ່ເປັນປະເພດແຜ່ນພັບ ຫຼື ໂບຣຊົວ ແລະ ອື່ນໆ

  1. ກອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ:

ທີ່ປຶກສາຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຂອງເດັກ, ສິດທິເດັກ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຂອງເດັກ. ອອກແບບສື່ໂຄສະນາປະເພດແຜ່ນພັບ ຫຼື ໂບຣຊົວ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງເດັກນ້ອຍ ຫຼື ສັງຄົມໂດຍສະເພາະ ໃນພື້ນທີ່ຂອບເຂດໂຄງການ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດຮຽນຮູ້ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະເນື້ອໃນກົດໝາຍ ແລະ ສື່ໂຄສະນາທີ່ກຳນົດໃນຈຸດປະສົງ.

  1. ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:
  • ຈົບຈາກຂັ້ນມະຫາວິທະຍາໄລ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີປະສົບການໃນຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວຢ່າງໜ້ອຍ 3-5 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
  • ມີຄວາມຮູ້, ປະສົບການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ສິດທິເດັກ, ການປົກປ້ອງເດັກ ແລະ ການອອກແບບສື່ໂຄສະນາ ທີ່ພົວພັນກັບເດັກ ຫຼື ຊຸມຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ ຈະຖືກພິຈາລະນາພິເສດ.
  • ມີຄວາມຫ້າວຫັນ, ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ.
  1. ເວລາ ແລະ ງົບປະມານ:

ບຸກຄົນ ຫຼື ທີມງານທີ່ສົນໃຈແມ່ນໃຫ້ສ້າງແຜນວຽກທັງໝົດ ແລະ ງົບປະມານຄ່າບໍລິການລວມທັງໝົດ ຫຼື ຄ່າບໍລິການລາຍວັນ ຕິດຂັດມາພ້ອມເອກະສານສະໝັກ.

  1. ສັນຍາ ແລະ ຄ່າບໍລິການ:

ຫຼັງຈາກທັງສອງຝ່າຍສາມາດຕົກລົງເງື່ອນໄຂ, ໜ້າວຽກ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຕ່າງໆສຳເລັດ ແມ່ນຈະໄດ້ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ. ສໍາລັບການຈ່າຍຄ່າບໍລິການ ທີ່ປຶກສາຈະໄດ້ຮັບຄ່າບໍລິການທັງໝົດຫຼັງຈາກວຽກງານສຳເລັດ, ສົ່ງມອບ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍມູນນິທິ.

  1. ວິທີສະໝັກ:

ບຸກຄົນ ຫຼື ທີມງານ ທີ່ສົນໃຈ ຕ້ອງສົ່ງປະຫວັດ ຫຼື ປະສົບການໂດຍຫຍໍ້, ຕົວຢ່າງສື່ທີ່ໄດ້ອອກແບບຜ່ານມາ ຫຼື ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົ່ງມາທາງອີເມວທີ່: k.homsombath@pestalozzi.ch ພ້ອມທັງ cc ຫາ k.homdouangxay@pestalozzi.ch ໂດຍລະບຸຫົວຂໍ້ວ່າ: ທີ່ປຶກສາວຽກງານປົກປ້ອງເດັກ. ກຳນົດເວລາ 30 ມິຖຸນາ 2021 ແລະ ຫາກມີຄໍາຖາມກະລຸນາພົວພັນ: ຄຳສະ ຫອມສົມບັດ ເບີໂທ: 020​ 22444099.

(ຜູ້ທີ່ຜ່ານເງື່ອນໄຂການຄັດເລືອກເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະຖືກຕິດຕໍ່ກັບ)

Attachments

Save & Share
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email