Job Opening

Back Print

ພະນກັງານແພດພາກສະໜາມ 8 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ 2 ຕໍາແໜ່ງ ປະຈໍາຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ
ໜ້າທີ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ:  
 ພະນັກງານແພດພາກສະໜາມ ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ລາຍງານຫາຫົວໜ້າທີມ
 ຜູ້ກ່ຽວມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍໍ່ຖົງຢາປະຈໍາທີມ, ອຸປະກອນການແພດ, ກ່ອງຢາ ແລະ ເປຫາມຄົນເຈັບປະຈໍາລົດ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ອຸປະກອນເຫລົ່ານັ້ນ ມີພຽງພໍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ຕາມມາດຕະຖານປະຕິບັດງານ ຂອງອົງການ
 ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຕອບສະໜອງ ການບໍລິການດ້ານການແພດ ໃຫ້ພະນັກງານຢູ່ພາກສະໜາມ
 ສ້າງແຜນການເພື່ອຮັບມື  ໃນກໍລະນີເກີດອຸປະຕິເຫດ ປະຈໍາແຕ່ລະສະໜາມເຮັດວຽກ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຫົວໜ້າທີມຮັບຊາບແຜນດັ່ງກ່າວ
 ຮັບຜິດຊອບບັນຊີໝວດເລືອດພະນັກງານທີມງານຂອງຕົນເອງ
 ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກໃນການປະພຶດ ຂອງອົງການແມັກ
 ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າສາຍງານ. 
 
ເງື່ອນໄຂ, ຄຸນວຸດທິ ແລະ ປະສົບການ: 
 ຕ້ອງຮຽນຈົບແພດຊັ້ນຕົັ້ນ ຫຼື ຊັ້ນກາງ ໃນສາຂາທົໍ່ວໄປ ຫຼື ສາຂາພະຍາບານ
 ຖ້າມີປະສົບປະການເຮັດວຽກ ເປັນ ພະຍາບານ 2 ຫາ 3 ປີຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ 
 ເພດຍິງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 45 ປີ
 ເປັນຄົນດຸໝັ່ນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງທີມງານ
 ສາມາດອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມໄດ້ ແລະ ໄກຈາກບ້ານ ປະມານ 3 ອາທິດໃນແຕ່ລະເດືອນ
 ຄົນທ້ອງຖິໍ່ນແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ສະໝັກ. 
MAG Lao P D R
INGO
Full-time
National
1 year and extension
Nov 30th 2017
Xiengkhouang Province
HR Department
021-252004
human.resources.laos@maginternational.org
ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບ: 
ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ  ຈະຕອບສະໜອງການຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານວິຊາການ, ເງິນເດືອນ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ. ພ້ອມທັງໃຫ້ໂອກາດໃນການ ຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຍົກລະດັບພັດທະນາຕົນເອງ. 
ຂັັ້ນຕອນຂອງການຍືນສະໝກັງານ: 
ກາລຸນາຢືນເອກະສານສະໝັກ ງານໄດ້ທີ່ຫ້ອງການອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ, ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫຼື ສົໍ່ງທາງ email: human.resources.laos@maginternational.org. ປິດຮັບສະໝັກ ເວລາ 4:00ໂມງແລງ ຂອງ ວັນທ  30 ພະຈກິ 2017. ຜຸ້ສະໝັກທີ່ຢື່ນເອກະສານຊ້າກາຍກໍານົດແມ່ນຈະບໍໍ່ຮັບພິຈະລະນາ. ພວກເຮົາຈະຕິດຕໍໍ່ຫາແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກເທົໍ່ານັ້ນ ເພື່ອເຂົັ້າຮ່ວມການສໍາພາດ. 
 
ອົງການ ແມັກ ບໍໍ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຈ່າຍເງິນໃດໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຫຼື ການໄດ້ວຽກເຮັດງານທໍາ. 
 
2017-11-14 14:28:57

Back Print